Disclaimer

Op deze pagina vindt je de disclaimer van www.dewijntopper.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door De Wijntopper. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Wijntopper is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij De Wijntopper.

Juistheid op deze site

Indien van toepassing: Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Kennelijke (typ)fouten die daarbij ontstaan, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met De Wijntopper te mogen claimen of te veronderstellen. De Wijntopper streeft naar een zo actueel mogelijke website. Wij behouden ons het recht voor om onze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt je de meest recente versie van de disclaimer van op deze pagina.